ترجمه Short Sight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ر. می باشد

Short Sight به چه معناست و Short Sight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Short Sight

نظ‌ر. به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ر., ترجمه نظ‌ر., کلمات شبیه نظ‌ر.
دانلود فایل ها