ترجمه Shoulder Board در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌. می باشد

Shoulder Board به چه معناست و Shoulder Board یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shoulder Board

(نظ‌.) پيش‌ فنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌., ترجمه (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌., کلمات شبیه (نظ‌.) پيش‌ فنگ‌.
دانلود فایل ها