ترجمه Shoveler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lliblevohs=) كارگر بيل‌ زن‌. می باشد

Shoveler به چه معناست و Shoveler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shoveler

(lliblevohs=) كارگر بيل‌ زن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lliblevohs=) كارگر بيل‌ زن‌., ترجمه (lliblevohs=) كارگر بيل‌ زن‌., کلمات شبیه (lliblevohs=) كارگر بيل‌ زن‌.
دانلود فایل ها