ترجمه Show Bill در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (امر.) تابلو اعلان‌ نمايش‌. می باشد

Show Bill به چه معناست و Show Bill یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Show Bill

(امر.) تابلو اعلان‌ نمايش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (امر.) تابلو اعلان‌ نمايش‌., ترجمه (امر.) تابلو اعلان‌ نمايش‌., کلمات شبیه (امر.) تابلو اعلان‌ نمايش‌.
دانلود فایل ها