ترجمه Shunner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرهيز كننده‌. می باشد

Shunner به چه معناست و Shunner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shunner

پرهيز كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرهيز كننده‌., ترجمه پرهيز كننده‌., کلمات شبیه پرهيز كننده‌.
دانلود فایل ها