ترجمه Shwa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (awhcs)حرف‌ صدا دار ميان‌ كلمه‌ بدون‌ تشديد. می باشد

Shwa به چه معناست و Shwa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shwa

(awhcs)حرف‌ صدا دار ميان‌ كلمه‌ بدون‌ تشديد. به خارجی , ریشه انگلیسی (awhcs)حرف‌ صدا دار ميان‌ كلمه‌ بدون‌ تشديد., ترجمه (awhcs)حرف‌ صدا دار ميان‌ كلمه‌ بدون‌ تشديد., کلمات شبیه (awhcs)حرف‌ صدا دار ميان‌ كلمه‌ بدون‌ تشديد.
دانلود فایل ها