ترجمه Sick Call در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) صف‌ بيماران‌. می باشد

Sick Call به چه معناست و Sick Call یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sick Call

(نظ‌.) صف‌ بيماران‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) صف‌ بيماران‌., ترجمه (نظ‌.) صف‌ بيماران‌., کلمات شبیه (نظ‌.) صف‌ بيماران‌.
دانلود فایل ها