ترجمه Sidewalk Superintendent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناظ‌ر عمليات‌ ساختماني‌. می باشد

Sidewalk Superintendent به چه معناست و Sidewalk Superintendent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sidewalk Superintendent

ناظ‌ر عمليات‌ ساختماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ناظ‌ر عمليات‌ ساختماني‌., ترجمه ناظ‌ر عمليات‌ ساختماني‌., کلمات شبیه ناظ‌ر عمليات‌ ساختماني‌.
دانلود فایل ها