ترجمه Sight Check در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقابله‌چشمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقابله‌ نظ‌ري‌.

Sight Check به چه معناست و Sight Check یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sight Check

مقابله‌چشمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقابله‌چشمي‌, ترجمه مقابله‌چشمي‌, کلمات شبیه مقابله‌چشمي‌ , مقابله‌ نظ‌ري‌. به لاتین
دانلود فایل ها