ترجمه Sightly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (م‌.م‌.) مريي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقبول‌ , در فارسی : مط‌بوع‌ نظ‌ر , به فارسی : مورد نظ‌ر.

Sightly به چه معناست و Sightly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sightly

(م‌.م‌.) مريي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (م‌.م‌.) مريي‌, ترجمه (م‌.م‌.) مريي‌, کلمات شبیه (م‌.م‌.) مريي‌ , مقبول‌ به لاتین , مط‌بوع‌ نظ‌ر به لاتین , مورد نظ‌ر. خارجی
دانلود فایل ها