ترجمه Sign And Magnitude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علامت‌ و مقدار. می باشد

Sign And Magnitude به چه معناست و Sign And Magnitude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sign And Magnitude

علامت‌ و مقدار. به خارجی , ریشه انگلیسی علامت‌ و مقدار., ترجمه علامت‌ و مقدار., کلمات شبیه علامت‌ و مقدار.
دانلود فایل ها