ترجمه Signal Regeneration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باززايي‌ علائم‌. می باشد

Signal Regeneration به چه معناست و Signal Regeneration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signal Regeneration

باززايي‌ علائم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باززايي‌ علائم‌., ترجمه باززايي‌ علائم‌., کلمات شبیه باززايي‌ علائم‌.
دانلود فایل ها