ترجمه Silicify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبديل‌ به‌ سنگ‌ چخماق‌ يا در كوهي‌ كردن‌. می باشد

Silicify به چه معناست و Silicify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silicify

تبديل‌ به‌ سنگ‌ چخماق‌ يا در كوهي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تبديل‌ به‌ سنگ‌ چخماق‌ يا در كوهي‌ كردن‌., ترجمه تبديل‌ به‌ سنگ‌ چخماق‌ يا در كوهي‌ كردن‌., کلمات شبیه تبديل‌ به‌ سنگ‌ چخماق‌ يا در كوهي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها