ترجمه Silviculture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرورش‌ جنگل‌. می باشد

Silviculture به چه معناست و Silviculture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silviculture

پرورش‌ جنگل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرورش‌ جنگل‌., ترجمه پرورش‌ جنگل‌., کلمات شبیه پرورش‌ جنگل‌.
دانلود فایل ها