ترجمه Simple Motion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ ساده‌ در خط‌ مستقيم‌ يا دايره‌ يا مارپيچ‌. می باشد

Simple Motion به چه معناست و Simple Motion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simple Motion

حركت‌ ساده‌ در خط‌ مستقيم‌ يا دايره‌ يا مارپيچ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌ ساده‌ در خط‌ مستقيم‌ يا دايره‌ يا مارپيچ‌., ترجمه حركت‌ ساده‌ در خط‌ مستقيم‌ يا دايره‌ يا مارپيچ‌., کلمات شبیه حركت‌ ساده‌ در خط‌ مستقيم‌ يا دايره‌ يا مارپيچ‌.
دانلود فایل ها