ترجمه Simplex Mode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باب‌ سادك‌. می باشد

Simplex Mode به چه معناست و Simplex Mode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simplex Mode

باب‌ سادك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باب‌ سادك‌., ترجمه باب‌ سادك‌., کلمات شبیه باب‌ سادك‌.
دانلود فایل ها