خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49111 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49111','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49111 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Single به فارسی

ترجمه Single در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با tuo) جدا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگزيدن‌ , در فارسی : انتخاب‌ كردن‌.

Single به چه معناست و Single یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Single

با tuo) جدا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با tuo) جدا كردن‌, ترجمه با tuo) جدا كردن‌, کلمات شبیه با tuo) جدا كردن‌ , برگزيدن‌ به لاتین , انتخاب‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: