ترجمه Single Footer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تك‌ رو. می باشد

Single Footer به چه معناست و Single Footer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Single Footer

تك‌ رو. به خارجی , ریشه انگلیسی تك‌ رو., ترجمه تك‌ رو., کلمات شبیه تك‌ رو.
دانلود فایل ها