ترجمه Single Space در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تك‌ فاصله‌ كردن‌. می باشد

Single Space به چه معناست و Single Space یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Single Space

تك‌ فاصله‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تك‌ فاصله‌ كردن‌., ترجمه تك‌ فاصله‌ كردن‌., کلمات شبیه تك‌ فاصله‌ كردن‌.
دانلود فایل ها