ترجمه Sinology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چين‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌العه‌ ادبيات‌ ورسوم‌ چين‌.

Sinology به چه معناست و Sinology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sinology

چين‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چين‌ شناسي‌, ترجمه چين‌ شناسي‌, کلمات شبیه چين‌ شناسي‌ , مط‌العه‌ ادبيات‌ ورسوم‌ چين‌. به لاتین
دانلود فایل ها