خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49207 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49207','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49207 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Siree به فارسی

ترجمه Siree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اقاي‌ خودم‌.

Siree به چه معناست و Siree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Siree

(eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌, ترجمه (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌, کلمات شبیه (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌ , اقاي‌ خودم‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: