ترجمه Siree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اقاي‌ خودم‌.

Siree به چه معناست و Siree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Siree

(eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌, ترجمه (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌, کلمات شبیه (eerris) (ز.ع‌.- امر.) اقاجان‌ , اقاي‌ خودم‌. به لاتین
دانلود فایل ها