خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49218 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49218','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49218 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sirra به فارسی

ترجمه Sirra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مردكه‌ , در فارسی : زنكه‌.

Sirra به چه معناست و Sirra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sirra

(harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو به خارجی , ریشه انگلیسی (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو, ترجمه (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو, کلمات شبیه (harris=) (م‌.م‌.- د.گ‌.) يارو , مردكه‌ به لاتین , زنكه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: