ترجمه Sixte در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در شمشير بازي‌) ششمين‌ وضع‌. می باشد

Sixte به چه معناست و Sixte یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sixte

(در شمشير بازي‌) ششمين‌ وضع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در شمشير بازي‌) ششمين‌ وضع‌., ترجمه (در شمشير بازي‌) ششمين‌ وضع‌., کلمات شبیه (در شمشير بازي‌) ششمين‌ وضع‌.
دانلود فایل ها