ترجمه Skid Fin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باله‌ موازنه‌ در هواپيماي‌ دوباله‌. می باشد

Skid Fin به چه معناست و Skid Fin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skid Fin

باله‌ موازنه‌ در هواپيماي‌ دوباله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باله‌ موازنه‌ در هواپيماي‌ دوباله‌., ترجمه باله‌ موازنه‌ در هواپيماي‌ دوباله‌., کلمات شبیه باله‌ موازنه‌ در هواپيماي‌ دوباله‌.
دانلود فایل ها