ترجمه Skid Road در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاده‌ ليز ولغزنده‌. می باشد

Skid Road به چه معناست و Skid Road یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skid Road

جاده‌ ليز ولغزنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جاده‌ ليز ولغزنده‌., ترجمه جاده‌ ليز ولغزنده‌., کلمات شبیه جاده‌ ليز ولغزنده‌.
دانلود فایل ها