ترجمه Skinker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوسماروار. می باشد

Skinker به چه معناست و Skinker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skinker

سوسماروار. به خارجی , ریشه انگلیسی سوسماروار., ترجمه سوسماروار., کلمات شبیه سوسماروار.
دانلود فایل ها