خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49394 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49394','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49394 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Skirmisher به فارسی

ترجمه Skirmisher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زد وخوردكننده‌. می باشد

Skirmisher به چه معناست و Skirmisher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Skirmisher

زد وخوردكننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زد وخوردكننده‌., ترجمه زد وخوردكننده‌., کلمات شبیه زد وخوردكننده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: