ترجمه Slantways در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (esiwtnals) يك‌ وري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور اريب‌.

Slantways به چه معناست و Slantways یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slantways

(esiwtnals) يك‌ وري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (esiwtnals) يك‌ وري‌, ترجمه (esiwtnals) يك‌ وري‌, کلمات شبیه (esiwtnals) يك‌ وري‌ , بط‌ور اريب‌. به لاتین
دانلود فایل ها