ترجمه Slapjack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ بازي‌ ورق‌. می باشد

Slapjack به چه معناست و Slapjack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slapjack

نوعي‌ بازي‌ ورق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ بازي‌ ورق‌., ترجمه نوعي‌ بازي‌ ورق‌., کلمات شبیه نوعي‌ بازي‌ ورق‌.
دانلود فایل ها