ترجمه Slate Blue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ ابي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌. می باشد

Slate Blue به چه معناست و Slate Blue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slate Blue

رنگ‌ ابي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ ابي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌., ترجمه رنگ‌ ابي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌., کلمات شبیه رنگ‌ ابي‌ مايل‌ به‌ خاكستري‌.
دانلود فایل ها