ترجمه Sleeper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختمان‌. می باشد

Sleeper به چه معناست و Sleeper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sleeper

ساختمان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساختمان‌., ترجمه ساختمان‌., کلمات شبیه ساختمان‌.
دانلود فایل ها