ترجمه Slew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n):(زمان‌گذشته‌ فعل‌ yals) كشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.jda&.n): مقدار

Slew به چه معناست و Slew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slew

(.n):(زمان‌گذشته‌ فعل‌ yals) كشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n):(زمان‌گذشته‌ فعل‌ yals) كشت‌, ترجمه (.n):(زمان‌گذشته‌ فعل‌ yals) كشت‌, کلمات شبیه (.n):(زمان‌گذشته‌ فعل‌ yals) كشت‌ , (.jda&.n): مقدار به لاتین
دانلود فایل ها