ترجمه Slime Mold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كپك‌ لجن‌. می باشد

Slime Mold به چه معناست و Slime Mold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slime Mold

كپك‌ لجن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كپك‌ لجن‌., ترجمه كپك‌ لجن‌., کلمات شبیه كپك‌ لجن‌.
دانلود فایل ها