ترجمه Slip Sheet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صفحه‌ سفيدي‌ كه‌ بين‌ دو صفحه‌ چاپي‌ ديگر قرار داده‌ شده‌ می باشد

Slip Sheet به چه معناست و Slip Sheet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slip Sheet

صفحه‌ سفيدي‌ كه‌ بين‌ دو صفحه‌ چاپي‌ ديگر قرار داده‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صفحه‌ سفيدي‌ كه‌ بين‌ دو صفحه‌ چاپي‌ ديگر قرار داده‌ شده‌, ترجمه صفحه‌ سفيدي‌ كه‌ بين‌ دو صفحه‌ چاپي‌ ديگر قرار داده‌ شده‌, کلمات شبیه صفحه‌ سفيدي‌ كه‌ بين‌ دو صفحه‌ چاپي‌ ديگر قرار داده‌ شده‌
دانلود فایل ها