خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49668 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49668','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49668 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sloe به فارسی

ترجمه Sloe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الوچه‌ , در فارسی : گوجه‌ , به فارسی : ابي‌ تيره‌.

Sloe به چه معناست و Sloe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sloe

(گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌ , الوچه‌ به لاتین , گوجه‌ به لاتین , ابي‌ تيره‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: