ترجمه Slowish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبتا كند. می باشد

Slowish به چه معناست و Slowish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slowish

نسبتا كند. به خارجی , ریشه انگلیسی نسبتا كند., ترجمه نسبتا كند., کلمات شبیه نسبتا كند.
دانلود فایل ها