ترجمه Slugfest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دران‌ ضربات‌ سنگين‌ رد وبدل‌ ميشود. می باشد

Slugfest به چه معناست و Slugfest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slugfest

دران‌ ضربات‌ سنگين‌ رد وبدل‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی دران‌ ضربات‌ سنگين‌ رد وبدل‌ ميشود., ترجمه دران‌ ضربات‌ سنگين‌ رد وبدل‌ ميشود., کلمات شبیه دران‌ ضربات‌ سنگين‌ رد وبدل‌ ميشود.
دانلود فایل ها