ترجمه Sluice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) سنگ‌ شويي‌ كردن‌. می باشد

Sluice به چه معناست و Sluice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sluice

(مع.) سنگ‌ شويي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) سنگ‌ شويي‌ كردن‌., ترجمه (مع.) سنگ‌ شويي‌ كردن‌., کلمات شبیه (مع.) سنگ‌ شويي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها