ترجمه Smoker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استعمال‌ دخانيات‌. می باشد

Smoker به چه معناست و Smoker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smoker

استعمال‌ دخانيات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استعمال‌ دخانيات‌., ترجمه استعمال‌ دخانيات‌., کلمات شبیه استعمال‌ دخانيات‌.
دانلود فایل ها