ترجمه Smorgasbord در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميز غذاهاي‌ متنوع‌ كه‌ شخص‌ از ان‌ انتخاب‌ ميكند. می باشد

Smorgasbord به چه معناست و Smorgasbord یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smorgasbord

ميز غذاهاي‌ متنوع‌ كه‌ شخص‌ از ان‌ انتخاب‌ ميكند. به خارجی , ریشه انگلیسی ميز غذاهاي‌ متنوع‌ كه‌ شخص‌ از ان‌ انتخاب‌ ميكند., ترجمه ميز غذاهاي‌ متنوع‌ كه‌ شخص‌ از ان‌ انتخاب‌ ميكند., کلمات شبیه ميز غذاهاي‌ متنوع‌ كه‌ شخص‌ از ان‌ انتخاب‌ ميكند.
دانلود فایل ها