ترجمه Social Security در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمه‌ وبازنشستگي‌ همگاني‌. می باشد

Social Security به چه معناست و Social Security یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Social Security

بيمه‌ وبازنشستگي‌ همگاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيمه‌ وبازنشستگي‌ همگاني‌., ترجمه بيمه‌ وبازنشستگي‌ همگاني‌., کلمات شبیه بيمه‌ وبازنشستگي‌ همگاني‌.
دانلود فایل ها