ترجمه Social Work در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خدمات‌ اجتماعي‌. می باشد

Social Work به چه معناست و Social Work یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Social Work

خدمات‌ اجتماعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خدمات‌ اجتماعي‌., ترجمه خدمات‌ اجتماعي‌., کلمات شبیه خدمات‌ اجتماعي‌.
دانلود فایل ها