ترجمه Sociologic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بجامعه‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انسگاني‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ انسگان‌

Sociologic به چه معناست و Sociologic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sociologic

وابسته‌ بجامعه‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بجامعه‌ شناسي‌, ترجمه وابسته‌ بجامعه‌ شناسي‌, کلمات شبیه وابسته‌ بجامعه‌ شناسي‌ , انسگاني‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ انسگان‌ به لاتین
دانلود فایل ها