ترجمه Sociometry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجتماعي‌. می باشد

Sociometry به چه معناست و Sociometry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sociometry

اجتماعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اجتماعي‌., ترجمه اجتماعي‌., کلمات شبیه اجتماعي‌.
دانلود فایل ها