ترجمه Sodium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) فلز نرم‌ ومومي‌ شكل‌ نقره‌ فام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سديم‌.

Sodium به چه معناست و Sodium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sodium

(ش‌.) فلز نرم‌ ومومي‌ شكل‌ نقره‌ فام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) فلز نرم‌ ومومي‌ شكل‌ نقره‌ فام‌, ترجمه (ش‌.) فلز نرم‌ ومومي‌ شكل‌ نقره‌ فام‌, کلمات شبیه (ش‌.) فلز نرم‌ ومومي‌ شكل‌ نقره‌ فام‌ , سديم‌. به لاتین
دانلود فایل ها