ترجمه Softener در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرم‌ كننده‌. می باشد

Softener به چه معناست و Softener یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Softener

نرم‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نرم‌ كننده‌., ترجمه نرم‌ كننده‌., کلمات شبیه نرم‌ كننده‌.
دانلود فایل ها