ترجمه Software Oriented در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرم‌افزارگرا. می باشد

Software Oriented به چه معناست و Software Oriented یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Software Oriented

نرم‌افزارگرا. به خارجی , ریشه انگلیسی نرم‌افزارگرا., ترجمه نرم‌افزارگرا., کلمات شبیه نرم‌افزارگرا.
دانلود فایل ها