ترجمه Soiuth Ward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sdraw htuos) بط‌رف‌ جنوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متمايل‌ بجنوب‌ , در فارسی : بسوي‌ جنوب‌.

Soiuth Ward به چه معناست و Soiuth Ward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Soiuth Ward

(sdraw htuos) بط‌رف‌ جنوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (sdraw htuos) بط‌رف‌ جنوب‌, ترجمه (sdraw htuos) بط‌رف‌ جنوب‌, کلمات شبیه (sdraw htuos) بط‌رف‌ جنوب‌ , متمايل‌ بجنوب‌ به لاتین , بسوي‌ جنوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها