ترجمه Solanum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تاجريزي‌. می باشد

Solanum به چه معناست و Solanum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solanum

(گ‌.ش‌.) تاجريزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تاجريزي‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) تاجريزي‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تاجريزي‌.
دانلود فایل ها