ترجمه Solar Battery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (برق‌) باط‌ري‌ افتابي‌. می باشد

Solar Battery به چه معناست و Solar Battery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solar Battery

(برق‌) باط‌ري‌ افتابي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (برق‌) باط‌ري‌ افتابي‌., ترجمه (برق‌) باط‌ري‌ افتابي‌., کلمات شبیه (برق‌) باط‌ري‌ افتابي‌.
دانلود فایل ها